Numer KRS: 0000888746

NIP: 648-280-34-26

REGON: 388479536

W dniu 24 marca 2021 roku do Krajowego Rejestru Sądowego wpisane zostało 
Stowarzyszenie Rowery Zabytkowe – Zabrze

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rowery Zabytkowe – Zabrze zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 2261 z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną.

§ 3

Stowarzyszenia działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza granicami kraju. Siedzibą Stowarzyszenia jest Zabrze.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 7

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

Rozdział II Cele i sposoby działania

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Ocalenie od zapomnienia zabytków techniki, militariów i pojazdów zabytkowych.
 2. Rekonstrukcja sylwetek historycznych związanych z formacjami wojskowymi i Policji Województwa Śląskiego z okresu I i II wojny światowej.
 3. Rekonstrukcja sylwetek historycznych.
 4. Gromadzenie i pogłębianie wiedzy.
 5. Kultywowanie dawnych zwyczajów, tradycji i zachowań.
 6. Korzystanie z rekwizytów historycznych zgodnych z ustawą o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

 1. Gromadzenie i odnawianie pojazdów zabytkowych przy zachowaniu jak najdalej posuniętej wierności historycznej.
 2. Odtwarzanie w całości sylwetek historycznych (cywilnych i militarnych) uwzględniających: strój, dodatki, fryzury, przy zachowaniu jak najdalej posuniętej wierności historycznej.
 3. Organizację i uczestnictwo w pokazach mody historycznej.
 4. Organizację czasowych wystaw rowerowych, militarnych i muzealnych.
 5. Uczestnictwo w inscenizacjach historycznych.
 6. Udział w projektach filmowych oraz teatralnych z uwzględnieniem wypożyczanie eksponatów.
 7. Organizację i uczestnictwo w wydarzenia o charakterze edukacyjnym, kulturalnym związanych z tematyką historyczną.
 8. Gromadzenie oryginalnych przedmiotów związanych z historią militariów oraz techniki militariów i pojazdów zabytkowych.
 9. Spotkania i wyjazdy członków Stowarzyszenia poświęcone pogłębianiu wiedzy dotyczącej historii.
 10. Organizację i uczestnictwo w sesjach zdjęciowych o tematyce historycznej.
 11. Wypożyczanie eksponatów w celach prezentacyjnych.

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 3. Honorowymi członkami Stowarzyszenia mogą być również sponsorzy.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych,
 4. kandydatów.

§ 12

 1. Członkiem założycielem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wnosi (lub wniosła) wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 5. Kandydatem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
  i niepozbawiona praw publicznych.
 6. Członkowie założyciele zwołują Zebranie Założycielskie i wyznaczają termin Walnego Zebrania, na którym dokonują wyboru władz Stowarzyszenia. Członkowie założyciele są równi w prawach i obowiązkach członkom zwyczajnym.
 7. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie Wniosku o przyjęcie do Stowarzyszenia, podpisanego przez minimum dwóch członków Stowarzyszenia.
 8. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 9. Kandydat przyjęty zostaje przez Walne Zebranie na okres próbny 6 miesięcy, podczas którego zobowiązany jest przestrzegać statutu stowarzyszenia, wziąć czynny udział
  w przynajmniej 60% wydarzeń odbywających się w danym okresie, w których uczestniczy Stowarzyszenie oraz skompletować dwa stroje (po uprzedniej akceptacji ich propozycji przez Władze Stowarzyszenia).

§ 13

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków oraz wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 3. uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
 5. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Członek wspierający posiada prawa określone w § 13 ust. 1 pkt. c, d i e.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział – wyłącznie z głosem doradczym – w zebraniach statutowych władz Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2.
 4. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom wspierającym, ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich i innych świadczeń.
 5. Kandydat ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom wspierającym, ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich. Kandydat staje się członkiem zwyczajnym na wniosek walnego zebrania, po spełnieniu warunków wymaganych w okresie kandydackim.

§ 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi.
 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający rok po uprzednim pisemnym upomnieniu.
 4. Wykluczenia za nieprzestrzeganie postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia oraz za działalność na szkodę Stowarzyszenia.
 5. Podjęcia uchwały o wykluczeniu członka przez Walne Zgromadzenie na podstawie § 23 ust. 1 lit. g)
 6. W przypadku określonym w pkt. 3 i 4 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

Rozdział IV Organy Stowarzyszenia

§ 16

1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

– Walne Zebranie Członków,

– Zarząd,

– Komisja Rewizyjna.

§ 17

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 1 rok, a ich wybór odbywa się
  w głosowaniu jawnym.
 2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
 3. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych.

§ 18

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi, kandydaci oraz zaproszeni goście.

§ 20

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 21

Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co rok. Zarząd informuje wszystkich członków uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Członków o jego terminie, miejscu oraz proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania drogą elektroniczną na podany przez Członka adres poczty elektronicznej lub na jego żądanie zgłoszone zgłoszone na piśmie – listem poleconym. Dla zachowania terminu decydująca jest data stempla pocztowego, tj nadania przesyłki poleconej.

§ 22

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
 • z własnej inicjatywy,
 • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 • na pisemny wniosek co najmniej 60 % liczby członków zwyczajnych.
 1. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu
  1 miesiąca od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 1. uchwalenie zmian statutu,
 2. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 3. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia, w tym wybór Prezesa Stowarzyszenia i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń,
 6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 7. podjęcie uchwały na pisemny wniosek trzech innych członków zwyczajnych Stowarzyszenia, wzywającej Zarząd do wykluczenia ze Stowarzyszenia członka zwyczajnego niepełniącego funkcji w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej, kandydata lub członka wspierającego, umotywowany naruszeniem przez członka postanowień niniejszego Statutu lub dopuszczeniem się zachowania mogącego narazić na szwank dobre imię Stowarzyszenia,
 8. podejmowanie decyzji o przyznaniu wynagrodzenia członkom Zarządu Stowarzyszenia i jego wysokości.

§ 24

 1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 3 do 4 członków: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik, Członek Zarządu (ostatni wyłącznie w wypadku powołania zarządu 4 osobowego).
 3. Na stanowisko Prezesa oraz Wiceprezesa powołuje Walne Zebranie.
 4. Na stanowisko Skarbnika Zarządu powołuje Walne Zebranie.
 5. Na stanowisko Członka Zarządu powołuje Walne Zebranie.
 6. Do reprezentowania Zarządu upoważniony jest każdy Członek Zarządu.
 7. Zawieranie umów finansowych musi być konsultowane z całym Zarządem.
 8. Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym reprezentacji, zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw uprawniony jest Prezes Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem §32.

§ 25

 1. Do zakresu działania Zarządu należy:
 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań (z zastrzeżeniem § 32 Statutu) ,
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, skreślania i wykluczania członków,
 8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 1. Do zadań Skarbnika należy:
 1. założenie i prowadzenie rachunku bankowego Stowarzyszenia,
 2. prowadzenie księgowości,
 3. przygotowanie sprawozdań z wykonania preliminarza dochodów i wydatków za rok ubiegły,
 4. przygotowanie dla Zarządu założeń do projektu preliminarza dochodów i wydatków na rok następny,
 5. pilnowanie dyscypliny finansowej organów Stowarzyszenia,
 6. składanie Zarządowi rocznych informacji o wywiązywaniu się członków Stowarzyszenia
  z obowiązków finansowych wobec Stowarzyszenia

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków w tym Przewodniczącego.
 3. Na stanowisko Przewodniczącego powołuje Walne Zebranie.
 4. Na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego powołuje Walne Zebranie.

§ 27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 28

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i Zarządu Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V Majątek i fundusze

§ 29

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 30

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki,
 3. dochody z własnej działalności,
 4. dochody z majątku Stowarzyszenia,
 5. dotacje,
 6. wkład własny członków (np.: zbiory, eksponaty).

§ 31

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 32

Do zaciągania zobowiązań majątkowych większych niż 1000 zł brutto w imieniu Stowarzyszenia wymagany jest podpis Prezesa Stowarzyszenia współdziałającego z innym członkiem Zarządu (Skarbnikiem, Wiceprezesem lub Członkiem Zarządu).

Rozdział VI Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33

 1. Uchwalenie zmian statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów w pierwszym terminie
  w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo
  o stowarzyszeniach.